วิชาการและหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Bachelor of Engineering Program in Electrical Communication Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Bachelor of Engineering (Electrical Communication Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารให้แก่นักเรียนนายร้อยโดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบสื่อสารของทั้งทางทหารและพลเรือนที่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในกิจการทางทหารหรืออื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

-รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีจัดการศึกษาระบบทวิภาคและมีการฝึกภาคสนามสำหรับวิชาทหาร

-ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลักของหลักสูตร (รหัส EE xxxx)เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

-การรับเข้าศึกษา

รับนักเรียนเตรียมทหารที่ผ่านการสอบคัดเลือกในสังกัดเหล่า ทบ. และสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร (เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Bachelor of Engineering Program in Electrical Communication Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Bachelor of Engineering (Electrical Communication Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารให้แก่นักเรียนนายร้อยโดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และระบบสื่อสารของทั้งทางทหารและพลเรือนที่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในกิจการทางทหารหรืออื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

-รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีจัดการศึกษาระบบทวิภาคและมีการฝึกภาคสนามสำหรับวิชาทหาร

-ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลักของหลักสูตร (รหัส EE xxxx)เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

-การรับเข้าศึกษา

รับนักเรียนเตรียมทหารที่ผ่านการสอบคัดเลือกในสังกัดเหล่า ทบ. และสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร (เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย)