งานวิจัย

งานวิจัยของกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยร่วมหน่วยงานอื่น พันเอกผเดิม หนังสือ เรื่อง ระบบติดตามหน่วยทหารม้าลาดตระเวณระดับหมวดแบบ Real Time หน่วย ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. ระยะเวลา 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62

งานวิจัยของอาจารย์ พันเอก นราเทพ พฤกษหิรัญ เรื่อง Improving SAR data processing with polarimetric reference functions in the range Doppler algorithm ปีที่ตีพิมพ์ 2560

งานวิจัยของอาจารย์ พันโท กนก เจริญชัยประกิจ เรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม Quantum Geographic Information System ในการวางแผนติดตั้งวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี ปีที่ตีพิมพ์ 2562

รายละเอียด

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ บริษัท Lumentum

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท Lumentum ในการพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย

การศึกษาชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ย่าน ๘๕๐ และ ๑๓๑๐ นาโนเมตร

เป็นการจัดทำชุดสาธิต การส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ย่าน ๘๕๐ และ ๑๓๑๐ นาโนเมตร เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนายร้อย

โครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย เรื่อง ป้อมปืนอัตโนมัติ Auto Turret Gun

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาต้นแบบป้อมปืนอัตโนมัติให้สามารถยิงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ สามารถหมุนปืนเพื่อติดตามและยิงเป้าหมายที่อยู่ภายในรัศมีการยิงได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้สำหรับการป้องกันฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารหรือการเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายที่อาจลักลอบเข้ามาในพื้นที่ในแถบจังหวัดชายแดนสำคัญ เพื่อลดโอกาสของการสูญเสียกำลังพลในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์โดยนำหุ่นยนต์หรือยุทโธปกรณ์แบบอัตโนมัติเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน ระบบต้นแบบนี้ใช้สัญญาณภาพจากกล้องวิดีโอซึ่งติดตั้งอยู่กับป้อมปืน แล้วนำไปประมวลผลภาพดิจิทัล และส่งคำสั่งควบคุมทิศทางการหมุนของปืนไปยังส่วนควบคุมเพื่อให้ป้อมปืนสามารถติดตามเป้าหมายได้ จากนั้นจึงสั่งยิงเพื่อทำลายเป้าหมายที่ต้องการ ต้นแบบป้อมปืนอัตโนมัติจากโครงงานวิจัยนี้จะเป็นตัวอย่างของการริเริ่มพัฒนาระบบอาวุธของกองทัพให้สามารถควบคุมได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางทหาร และยังสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย