บุคลากร

ผู้บริหาร อาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน

บุคลากร

ผู้บริหาร อาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน
พ.อ.แดนชัย กองแก้ว

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ศักย์ณวรา ศิริเดชะไพศาล

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ

รองศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ปฏิพัทธ์ พากฏิพัทธ์

นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ช่วยราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ

รองศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.หญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.สนธิ ดุสิตภิรมณ์

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ผศ.กนก เจริญชัยประกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท.หญิง ชรัญพร พานิกุล

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท.ผศ.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท.หญิง สิรินทิพย์ กาญจนประดิษฐ์

ประจำห้องปฏิบัติการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ต.ธนรัชต์ รัตนอัมพา

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.ธนรัตน์ ดิษฐแย้ม

รักษาราชการอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.ณัฐพล เจียมเรือน

รักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.อภิชาติ ยอดทอง

รักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.ภวิต บุญรัตน์

รักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.ท.ธีรภัทร์ รัตนถิตกุล

รักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.ท.พีรพงศ์ สถิตภัทรสมบัติ

รักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.ต.ภาวัต พรหมรักษา

รักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ชวนโสภณ

เสมียน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.จินดา แย้มศรี

เสมียน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.ธวัชชัย ชัยยอด

เสมียน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.ท.เอกรินทร์ พุฒซ้อน

เสมียน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นาย สมหมาย บัวพก

พนักงานราชการ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นาย ประดิษฐ์ เกาะโพธิ์

พนักงานราชการ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า